การแถลงข่าวเรื่อง “การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิตโดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ ๒ ในอาเซียน”

การแถลงข่าวเรื่อง “การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิตโดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ ๒ ในอาเซียน”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่อง การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิตโดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ ๒ ในอาเซียน

การแถลงข่าวครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี, และ อาจารย์นายแพทย์วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์ คณาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณสาลินี ช่างเงิน ผู้บริจาคตับ และ คุณบุญยืน มีมานะ ผู้ได้รับการบริจาคตับ ร่วมในการแถลงข่าว โดยมีคณะผู้บริหาร, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าฝ่าย, และหัวหน้างานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมในการแถลงข่าว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน