การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ โดยมี นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่, นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และคณะ, เภสัชกรหญิง นฤมล ขันตีกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกร, นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นายธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย, นายวิเชียร ทองสุข ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารสมาคมสหพันธ์ช้างไทย, และ ดร. อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ แถลงเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ความว่า ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีส่วนของงบประมาณที่จะใช้ในการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศนำเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งเป็นเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกให้จังหวัด จังหวัดละ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรอบวงเงินที่เหลือ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะใช้เป็นงบกลางสำหรับรองรับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ที่เกินกรอบวงเงินที่จัดสรรของจังหวัด

นางสาวชลาลัย แจ่มผล แถลงเรื่อง การคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และการคาดหมายฤดูร้อน ปี ๒๕๖๔ ความว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้คาดว่า จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม, ลักษณะอากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวมาก โดยจะมีอากาศร้อนจัดในบางช่วงสลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่, อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับค่าปกติคือ ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส ซึ่งค่าปกติคือ ๓๕.๔ องศาเซลเซียส ส่วนปีที่ผ่านมาวัดได้ ๓๖.๑ องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนจัด ๔๐-๔๒ องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุขโขทัย และอุตรดิตถ์, และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ ๑๐-๒๐

นายสิรภพ แท่นมณี แถลงเรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก และคณะ แถลงเรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ใช้น้ำช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ และการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔ ความว่า มาตรการเยียวยาผู้ใช้น้ำช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ ลดค่าติดตั้งประปารายใหม่ ร้อยละ ๓๐ ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดครึ่งนิ้วเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่ไม่เกิน ๑๐ เมตร ซึ่งไม่รวมส่วนวางท่อภายใน โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือ ผู้ชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๒๘ กุมภาพันธ์นี้, และลดค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ ร้อยละ ๓๐ ให้กับผู้ใช้น้ำ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผู้ใช้น้ำประเภท ๑ รหัส ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๖ และผู้ใช้น้ำประเภท ๒ รหัส ๒๙ ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔ นั้น การประปาส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้ว

เภสัชกรหญิง นฤมล ขันตีกุล และ นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต แถลงเรื่อง การขออนุญาตปลูกกัญชงตามพระราชบัญญัตินาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๗

นายธีรภัทร ตรังปราการ และ นายวิเชียร ทองสุข แถลงเรื่อง การดำเนินโครงการช้างอิ่มท้องเราอิ่มบุญ ความว่า ในภาวะวิกฤติ COVID-19 เชิญชวนผู้รักและห่วงใยช้างเข้าไปช้อปปิ้งในเพจ “ปางช้างแม่แตง Maetang Elephant Park and Clinic” เพื่ออุดหนุนสินค้า, ร่วมแคมป์ป้อนช้างออนไลน์โดยซื้อกล้วยป้อนช้างตะกร้าละ ๙๙ บาท ซึ่งจะมีควาญช้างนำกล้วยไปป้อนช้างและถ่ายรูปส่งให้ผู้สั่งซื้อดูว่ามีการป้อนช้างจริง และมีพิมพ์ชื่อผู้มีอุปการะสั่งซื้อกล้วยป้อนช้างติดที่ตะกร้ากล้วย, และที่กำลังจะเปิดตัวคือแคมเปญ “พ่อแม่ทูนหัวน้องช้าง” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงช้างและเป็นเจ้าของช้างร่วมกันด้วยการเลือกว่า จะเป็นพ่อแม่ทูนหัวช้างเชือกไหน แล้วส่งเงินไปช่วยเลี้ยงเดือนละ ๕๐๐ บาท เป็นค่าอาหารช้าง ซึ่งผู้สมัครร่วมแคมเปญนี้จะได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของปางช้างแม่แตง ได้รับบัตรวีไอพีสำหรับใช้เป็นส่วนลดร้อลละ ๒๐ ในการใช้บริการต่าง ๆ ทุกกิจกรรมที่ปางช้างแม่แตงตลอดช่วงเวลาที่ช่วยสนับสนุนชาวปางช้างแม่แตงในการดูแลช้างในโครงการพ่อแม่ทูนหัวน้องช้าง

ดร. อวยชัย ศรีตระกูล แถลงเรื่อง โครงการฝึกอบผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบออนไลน์ ความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ จัดทำโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรนี้ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์นี้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง VOOV Meeting

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *