การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคมที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารบ้านสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่), นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่), นายวิษณุ วิทยวรารัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิติวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, นางพรทิพย์ มธุรวาทิน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่, และ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ และ นายรัฐพล นราดิศร แถลงเรื่อง ภาพรวมการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เน้นความสำคัญกับตำบลและหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟ โดยมีการจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง จัดทำแนวกันไฟ และจัดกองกำลังลาดตะเวนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่ที่เสียหายจากการเผาไหม้ลงร้อยละ ๒๕ จากปีที่ผ่านมาตามเป้าหมายที่กำหนด โดยต้องมีการติดตามสถานการณ์ทุกระยะอย่างใกล้ชิด แต่สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คือ สภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของอากาศไม่ดีเท่าที่ควรและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกรณีนี้ก็มีการนำข้อมูลเรื่องภูมิอากาศมาบริหารจัดการในบริเวณแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ขณะนี้มีการเตรียมการดูแลผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าทั้งกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมูลนิธิป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และกรณีบาดเจ็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๐ พฤษภาคมนี้ โดยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สุญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่ารวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจะได้รับการชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า สูงสุดไม่เกิน ๒๐ วัน วันละ ๒๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพิจารณาตามหลักมนุษยธรรมและหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสถานการณ์อุทกภัย หรือวาตภัย หรือสาธารณภัย ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า กรณีเสียชีวิตจะจ่ายค่าจัดทำศพรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท เงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท เงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ครอบครัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บก็จะมอบเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บสาหัส ครอบครัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ครอบครัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล แถลงเรื่อง การบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ และ นายกมล นวลใย แถลงเรื่อง การแก้ปัญหาและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

นายวิษณุ วิทยวรารัตน์ แถลงเรื่อง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิติวิกรานต์ แถลงเรื่อง การบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ยจังหวัดเชียงใหม่

นางพรทิพย์ มธุรวาทิน แถลงเรื่อง การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองชนาดเล็ก PM2.5

นางวราภรณ์ วรพงศธร แถลงเรื่อง การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระบบขนส่งสาธารณะ

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ แถลงเรื่อง การป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ แถลงเรื่อง การใช้แอปพลิเคชั่น FireD (ไฟดี)

นายชัชวาล ทองดีเลิศ และ นายไพรัช โตวิวัฒน์ แถลงเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/-ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *