การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่, พันจ่าโทสาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค, นายดนัย อุ่นศรีสง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศมาตรฐานความปลอดภัย, นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่, พระสมชัย สุทธจิตโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดปาเปอะ, นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี, นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ, และ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายกฤษฎา พุกะทรัพย์, พันจ่าโทสาคร ปีกอง, และ นายดนัย อุ่นศรีสง แถลงเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ในการปล่อยโคมควัน โคมลอย ในพื้นที่เขตการบินของท่าอากาศยาน ความว่า เทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งที่กำลังจะมาจะถึงนี้ให้ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่คือ ไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกันขึ้นสู่อากาศในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ครอบคลุมทุกตำบล, อำเภอหางดงครอบคลุมทุกตำบล, อำเภอสารภีครอบคลุมตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง, อำเภอแม่ริมครอบคลุมตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา, และอำเภอสันทรายครอบคลุมตำบลหนองหาร ซึ่งพื้นที่ทั้ง ๕ อำเภอในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศดังกล่าวเกิดจากการกำหนดระยะจากสนามบินไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ ๖ กิโลเมตร และแนววิ่งขึ้นลงของเครื่องบินโดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายห่อลูกอม หรือที่เรียกว่า Toffy Zone ส่วนพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ซึ่งสาระสำคัญถึงการกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคม กำหนดชนิด ขนาด จำนวน รวมถึงสีของโคมควันที่ให้ใช้สีฉูดฉาดและไม่ใช่สีที่คล้ายคลึงกับท้องฟ้า อีกทั้งมีการกำหนดระยะเวลาในการจุดหรือปล่อย โดยในคืนวันลอยกระทงเล็ก วันที่ ๓๑ ตุลาคม และวันลอยกระทง วันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้ สามารถปล่อยได้ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐-๐๑.๐๐ น. แต่ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน ๑๕ วัน เพื่อจะได้แจ้งไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน ๗ วัน และจะได้ออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ต่อไป

นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ แถลงเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ความว่า สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังโดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ยื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓, กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓, และ การแจ้งไม่อนุญาตให้เลี้ยงจระเข้นอกพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข แถลงเรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ รับน้องขึ้นดอย ในวันที่ ๖ ธันวาคมนี้ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามกว่า ๕๕ ปี ด้วยวิถีนิวนอร์มอล เน้นความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดี พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและประเมินสุขภาพออนไลน์ ก่อน ๑๔ วัน

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ แถลงเรื่อง การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ความว่า รายการ Thailand by UTMB เป็น ๑ ใน ๖ สนามทั่วโลกของซีรีย์ Ultra Trail Mont Blanc หรือ UTMB จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายนนี้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการแข่งขัน จำนวน ๕ ระยะทาง ได้แก่ ๑๗๐ กิโลเมตร, ๑๒๐ กิโลเมตร, ๘๐ กิโลเมตร, ๒๕ กิโลเมตร, และ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้การจัดแข่งขันจะเพิ่มรูปแบบ New Normal Race เป็นการจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของวิกฤต COVID–19 โดยมีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของเส้นทางคือประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร และต่ำสุดประมาณ ๔๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นเส้นทางมีความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามระดับความสูง และนักวิ่งจะพบกับวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอและม้งที่ทำแปลงเกษตรตามโครงการหลวงในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ทุ่งดอกเบญจมาศ ไร่กาแฟ ไร่สตอร์เบอรี่ และนาข้าวขั้นบันได เป็นต้น

พระสมชัย สุทธจิตโต, นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล, นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก, และ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว แถลงเรื่อง เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ประจำปี ๒๕๖๔ ความว่า เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ครั้งที่ ๒ และวันเสาร์ครั้งที่ ๔ ของเดือน ณ โบราณสถานวัดอีก้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี โดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ ๓๐ ตุลาคมนี้ ณ โบราณสถานวัดอีก้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *