การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำยนวยการกลุ่มส่งเสริมการชุมชน สำนักงานพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวจิตรลา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, พันตำรวจโทนิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่, และ นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาไทย ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ แถลงเรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา แถลงเรื่อง รายละเอียดการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ความว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กว่า ๗๕๐ คูหา และการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประะกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยภายในงานมีการแบ่งพื้นที่เป็นคูหา จำนวน ๔ กลุ่ม ๔ โซนสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง, กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร, กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ,และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป และรวมถึงโซนกิจกรรมและ Pavilion ได้แก่ Lanna Handcraft Festival เป็นการนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่โดดเด่นของล้านนามาแสดงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, We Love Chiang Mai เสน่ห์ล้านนาให้ค้นหาไม่รู้จบ ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้ธีมต่าง ๆ ประกอบด้วย ธีม”รักการผจญภัย” ธีม”SPA & WELLNESS LOVER” ธีม”รักษ์ธรรมชาติ รักช้าง” ธีม”รักอาหารเหนือ” และธีม”Hotel Lover”, การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการ เกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติ จำนวน ๕ ชาติ ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์, การแสดงนวัตกรรมจสกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, และการจัดงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย การเสวนาและแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

นางลัดดา พรหมเมือง แถลงเรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน ล้านนาเอ็กซ์โป Lanna Expo 2020

นางสาวจิตรลา บุญเฉลย แถลงเรื่อง การจัดแสดงสุดยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ความว่า จังหวัดเซียงใหม่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติ” ภายในงาน Lanna ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนพรรษา ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนรรมล้านนาของจากเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑, การสาธิตภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน ๖ ชาติพันธุ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอญอ ไทยอง และดาราอางจากจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน, กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่จากจังหวัดลำปาง, และกลุ่มชาติพันธุ์มอญจากจังหวัดลำพูน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสถานกงสุล ๔ ประเทศ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่, สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย, และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่

พันตำรวจโทนิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน แถลงเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและติดตามแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ความว่า จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าด้วยระยะทางประมาณ ๒๒๗ กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ครอบคลุม ๕ อำเภอชายแดน ได้แก่ เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และเวียงแหง ซึ่งไม่มีจุดผ่านแดนถาวร มีเพียงจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จำนวน ๒ ได้แก่ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามแผนปราบปรามแรงงานลักลอบเข้าเมืองของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา แต่เนื่องจากพรมแดนทางบกของประเทศยังไม่เปิดการสัญจรข้ามแดนได้ตามปกติ จึงมีแนวโน้มที่จะมีแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ กอปรกับสถานการณ์ปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามประจำจุดตรวจอำเภอฝาง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวด โดยสถิติการผลักดันส่งกลับแรงงานลักลอบเข้าเมืองในความรับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม-๑๔ กันยายนที่ผ่านมา เป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๑๑ คน ส่งกลับทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๘ คน และส่งกลับทางอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๔๓ คน

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ แถลงเรื่อง การจัดงานเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและหมอำื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคประชาชน) ความว่า เครือข่ายภูมิปัญญการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านนจังหวัดเซียงใหม่จะจัดอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้าน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๒ กันยายนนี้ และจัดประชุมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านจัหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *