การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ดร. ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, และ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ แถลงเรื่อง การเปิดภาคเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แบบ On-site ความว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ของสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคมเป็นต้นมา โดยนักเรียนต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อติดตามหากมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และเน้นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากในสถานศึกษา เช่น การประชุม และการจัดกิจกรรมรื่นเริง เป็นต้น ยังคงให้งดเว้นไปก่อน หากจำเป็นต้องจัดก็ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังและให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การเปิดสถานศึกษา On-site จะดำเนินการได้เมื่อสถานศึกษามีความพร้อม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่งเท่านั้น และหากพบผู้ป่วยยืนยันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา ๓ วันเพื่อคำวามสะอาดและสอบสวนโรค หากพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ผู้ที่สัมผัสกักตัวอยู่ที่บ้าน และสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

ดร.ทรงยศ คำชัย แถลงเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยา ความว่า จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึง ๑๖ สิงหาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วย ๑๕๐ ราย และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ ๕๕-๖๔ ปี รองลงมาคือ อายุ ๑๕-๒๔ ปี โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด โรคนี้สามารถป้องกันการแพร่กระจายได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง, และเก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำจะต้องปิดฝาให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาด เปลี่ยนถ่ายน้ำ ใส่ทรายหรือแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ถึง ๓ โรค ได้แก่ โรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคไข้เลือดออก, และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิต แถลงเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการ Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ มีการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่คือ อายุ ๑๗-๔๕ ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดจนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำการเกษตรในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ โดยในปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการพัฒนา Young Smart Farmer จำนวน ๔๐ ราย โดยคัดสรรจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากพื้นที่ทั้ง ๒๕ อำเภอ ซึ่งทำให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนการผลิตแบบธุรกิจเกษตร มีทักษะวิชาการและการปฏิบัติ สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการบริหารจัตการการผลิตและธุรกิจการเกษตร ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ Young Smart Famer ในปี ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดเซียงใหม่พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer แล้วกว่า ๒๕๐ ราย

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ แถลงเรื่อง การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมหมูป่า จังหวัดเชียงราย กับทีมเยาวชนโรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมเการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความว่า สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมหมูป่า จังหวัดเชียงราย กับทีมเยาวชนโรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคมนี้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี และจังหวัดเชียงใหม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน สัตว์นำโชค และคำขวัญประจำการแข่งขัน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *