การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรคที่ ๑, นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, และ นายสันติเหล่าพาณิชย์ กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีขึ้น โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายนรินทร์ ประทวนชัย แถลงเรื่อง การจัดงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคมนี้

นายสิรภพ แท่นมณี แถลงเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ความว่า สภาพอากาศระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคมนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่มีฝนร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่, แม่น้ำปิงที่สะพานวงแหวนรอบ ๓ มีปริมาณน้ำสะสม ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ ๕๑, เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร, เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำสะสม ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร, และยังไม่มีรายงานสถานการณ์อุทกภัย

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ แถลงเรื่อง สถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ ความว่า ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณเก็บเกี่ยว จำนวน ๑,๒๗๑ ตัน โดยมีปริมาณการเก็บเกี่ยวสะสม จำนวน ๑๖,๖๕๗ ตัน แยกเป็นลำไยมัดปุ๊ก ๖,๐๗๗ ตัน ลำไยตะกร้าขาว (ส่งออก) ๔,๘๔๑ ตัน และลำไยรูดร่วง ๕,๗๓๙ ตัน คงเหลือผลผลิตรอการเก็บเกี่ยว ๑๒๗,๙๗๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๘, ราคาผลผลิตลำไยที่เกษตรกรจำหน่ายในพื้นที่ มัดปุ๊กเกรด AA, A, และ B ราคากิโลกรัมละ ๒๗, ๒๔, ๑๗, และ ๔ บาท ตามลำดับ ตะกร้าขาว (ส่งออก) เกรด AA+A ราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท และรูดร่วงเกรด AA, A ,B, และ C ราคากิโลกรัมละ ๑๖, ๘, ๔, และ ๑ บาท ตามลำดับ

นายสวาท ชลพล แถลงเรื่อง การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑ “เขตสุขภาพที่ ๑ ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ความว่า ศูนย์วิชการเขตสุภาพที่ ๑ จะจัดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑ “เขตสุขภาพที่ ๑ ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี: Steps Forward in Health Innovation and Research for All ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคมนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชการ นักศึกษา และผู้สนใจ มีโอกาสเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จkกการศึกษาวิจัย ผลงานวิชkการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะ ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์วิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดีของประชาชน และมอบรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพิจารณางานวิชาการต่อไป

นายวโรดม ปิฎกานนท์ และ นายสันติเหล่าพาณิชย์ แถลงเรื่อง การจัดโครงการ “Chiang Mai Local Food Fair 2020” ความว่า จากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างสูง และทำให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs และรายย่อยขาดรายได้หมุนเวียน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงประเมินสถานการณ์ว่า จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้น โดยประสานให้ผู้ประกอบการกลับมาเปิดร้านค้าและกิจการในย่านการค้าสำคัญของพื้นที่คือ บริเวณไนท์บาร์ซาร์ทั้งหมด ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกประมาณ ๒,๐๐๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคมนี้เป็นต้นไป และการกลับมาเปิดครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าไทยกำหนดจัดงาน “Chiang Mai Local Food Fair 2020” งานแสดงสินค้าวิถีใหม่ New Nomal ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ สิงหาคมนี้ ณ ตลาดอนุสารเชียงใหม่ โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ กิจการมาออกร้านในงาน เช่น อาหาร-Street Fod สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าที่มีความโดดเด่น งานหัตถกรรม และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจับคู่ธุรกิจ ๑๐๐ คู่ การจัดกิจกรรมบันเทิงบนเวที การสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อกลยุทธ์ตลาดออนไลน์รับมือกับพฤติกรมลูกค้ายุค New Normal ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดย คุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร Co-founder & Digital Strategy Consult Nextdigital โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่า จะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีแผนงานที่จะกระตุ้นย่านการค้าสำคัญในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก เช่น ย่านนิมมานหมินทร์ ย่านอำเภอหางดง และย่านอำเภอสันกำแพง เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *