การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓: ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ให้ยั่งยืน ท่ามกลางคณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ นี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน และเพื่อให้คณาจารย์ในทุกภูมิภาคมีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ซึ่งเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกันจัดขึ้น สืบเนื่องมาจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัยในการผลิตผลงาน เพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน และนำองค์ความรู้และนวัตกรกรรมที่ได้จากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการและ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจ ด้วยการศึกษาวิจัยโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรมและระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายนนี้  2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *