กองร้อยทหารม้าที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ กองกำลังผาเมือง ยังคงปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรเพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนตามปกติ ณ ฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – กองร้อยทหารม้าที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ กองกำลังผาเมือง ยังคงปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรเพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนตามปกติ ณ ฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับฐานปฏิบัติการของทหารพม่า ว้า และไทใหญ่ อันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยของชาติผ่านการเป็นทหาร ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ แม้อากาศจะหนาวเย็นตอนกลางคืน อากาศร้อนตอนกลางวัน และบางวันอาจมีฝนตก ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นยามชายแดนเช่นนี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กองกำลังผาเมืองมีภารกิจในการป้องกันชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ตั้งแต่ระหว่างรอยต่ออำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงรอยต่ออำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รวมพื้นที่รับผิดชอบใน ๒๔ อำเภอชายแดน ความยาวตามแนวชายแดน ๙๓๓ กิโลเมตร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ส่วนพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขงรับผิดชอบโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย

พื้นที่สำคัญที่มีแนวเขตติดชายแดน กองกำลังผาเมืองตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบค้าอาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการสกัดกั้นแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส COVID -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อำเภอฝาง เป็นอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการที่กองกำลังผาเมืองตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเกิดความอุ่นใจและปลอดภัยตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพบก

ทีมประชาสัมพันธ์ กองกำลังผาเมือง ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน