กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.๓ สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพบเกือบทุกจังหวัดเริ่มมีหมอกควัน แนะลดการเผาดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๐๐ น. กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.๓ สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยพบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน ไม่มีฝน และลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน

พื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พบ PM2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓๒-๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM10 ระหว่าง ๕๓-๙๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, และค่า AQI ระหว่าง ๓๙-๑๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี

ที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่า PM2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากพบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ จำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ในวันนี้พบ ๑๘๗ จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑๑๔ จุด, เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๔๖ จุด, และเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๓ จุด

ในการนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก ๑๕ ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน