กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดงาน Northern Long Stay Fair 2019 เพื่อกระตุ้นกลุ่มพำนักระยะยาวจากต่างประเทศ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน Northern Long Stay Fair 2019 เพื่อกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในพื้นที่ก่อนช่วงไฮซีซั่น โดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะขยายตัวเพิ่มถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๓ โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งบุตรหลานมาศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติ และคาดว่า มูลค่าเศรษฐกิจของลองสเตย์จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ จึงถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ และมีนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวหรือ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุในภาคเหนือกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักระยะยาว ณ จังหวัดเชียงใหม่กว่า ๕๐,๐๐๐ คน และคาดว่า จะเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๓ โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มชาวจีนที่นิยมนำบุตรหลานมาศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นและติดตามมาพำนักในพื้นที่

สถิติของนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมากคือ แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเนเธอร์แลนด์  ที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มชาวจีนและญี่ปุ่นที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วง ๗๕,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่มากถึง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

การดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการตลาด Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงดำเนินการจัดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานฯ มีการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ Long Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มล้านนา-ภูมิภาคอื่นขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Northern Long Stay ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจ Long Stay ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการให้เกิดความสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ Long Stay ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล และรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญของการพัฒนาสถานที่และความสามารถของบุคลากรที่จะรองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ที่จะขยายตัวในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มพำนักระยะยาวที่ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้เกษียณอายุเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มที่เดินทางมาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม Digital Nomads กลุ่มนักกีฬา กลุ่มที่มาตรวจเช็คสุขภาพ และกลุ่มที่มารับบริการด้าน Wellness

นางปริษา ปานพรหม กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริการและสนับสนุนนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว เข้าร่วมจำนวน ๒๐ ซุ้ม ซึ่งสำนักงานฯ เห็นความสำคัญว่า การดำเนินโครงการและกิจกรรม Long stay อย่างต่อเนื่อง และการผลักดันมาตรการที่ส่งเสริมด้านการพำนักระยะยาว จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *