กระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของ COVID-19 เน้นย้ำทุกจังหวัดศึกษาข้อปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกัน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่ส่งจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะ ๒ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) หลังพบว่า ผลการดำเนินงานการผ่อนปรนระยะ ๑ อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามยังคงเน้นย้ำทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และจะมีการประเมินสถานการณ์ทุก ๗ วัน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิให้เปิดบริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานสาธารณสุขและข้อตกลงจะถูกสั่งหยุดประกอบการและทบทวนสิทธิทันที และเนื่องจากไวรัส COVID-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา จึงต้องอยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินเพื่อดำรงชีพได้ และเตรียมวางมาตรการรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ โดยส่วนราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการให้และรับสิ่งของบริจาคนั้น ให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความสับสนต่อประชาชน และมาตรการที่ยังต้องดำรงการปฏิบัติ เช่น การงดและชะลอการเดินทาง เป็นต้น เว้นแต่จะมีความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบปัญหาการปฏิบัติให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุขพื้นฐานคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในที่แออัด และลดการเคลื่อนที่ ซึ่งถ้าทุกคนและทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ก็จะก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในเร็ววัน

เมื่อการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ดำเนินการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อวางแผนและเตรียมการดำเนินงานในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมในทุกมาตรการและสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในมาตรการผ่อนปรนระยะ ๒ และยึดมาตรการหลักที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 และกระทรวงมหาดไทยสั่งการอย่างเคร่งครัด หากพบการผิดระเบียบc]tไม่ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน อันเป็นเหตุแห่งการแพร่ระบาดของโรค ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที เพื่อพิจารณาลงโทษเอาผิดผู้ฝ่าฝืนต่อไป

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *