กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ มสธ. จัดอบรม Group Training และ กิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินเพลส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม (Group Training) และกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกับสื่อมวลจำนวน ๑๘ สำนักข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด และเผยแพร่วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) (ภาคเหนือ) ในโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้แนวคิดโครงการ ได้แก่ C = Consensus ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ยอมรับแนวคิด CIV มีมติร่วมกันว่าในชุมชนต้องการเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว, I = Identity ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านให้สังคมรับรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ และทรัพยากรเด่นในแต่ละชุมชน, และ V = Value Creation  การสร้างเรื่องราวและคุณค่าจากทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added)

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะที่ปรึกษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส ผู้จัดการโครงการ พร้อมคณะที่ปรึกษา จำนวน ๒๕ คน เป็นผู้ประสานงานชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ชุมชน จาก ๑๑ จังหวัด โดยร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๘ จังหวัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑-๓ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานตรวจการจ้างที่ปรึกษา นางสาวพรรณรัตน์ ศรประชุม ซึ่งมีกิจกรรมการเชื่อมโยงชุมชนกับผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวเชียงใหม่, คุณศกุณภัทร มโนกนกพาณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชี่ยนพลัส, คุณขวัญเรือน นิ่มเนตร CEO ภัตตาคารตูลู่, คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ผู้นำชุมชนบ้านออนใต้, คุณจริยา วรรณพัฒน์ ผู้นำชุมชนบ้านหนองหล่ม, และ คุณพงษ์เทพ ชัยออน ประธานชุมชนการท่องเที่ยว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้แทนชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็น Success Case และการร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน และการทำแผนการพัฒนาชุมชน CIV เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยว CIV ภาคเหนือให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *