กรมป่าไม้ร่วมกับ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดประมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ ธันวาคมที่จะถึงนี้ ทั้ง ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ

นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ กล่าวว่า กรมป่าไม้เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคมนี้ โดยจะจัดงานพร้อมกันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ตาก และพิษณุโลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป่าออกมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงป่าจากการเผาสู่การใช้ประโยชน์จากป่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างจริงจัง

สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดจากการเผาโดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวน ๒,๗๔๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๙, เพื่อเก็บหาของป่า จำนวน ๓๐๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๙, และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ จำนวน ๖๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓

การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๓,๐๒๑ ครั้ง ในพื้นที่ ๕๖,๗๐๔ ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ๑,๕๒๔ ครั้ง ๑๗,๗๔๕ ไร่, จังหวัดแพร่ ๔๔๕ ครั้ง ๙,๘๑๑ ไร่, และจังหวัดน่าน ๓๓๘ ครั้ง ๑๑,๙๑๔4 ไร่ ขณะที่ในปีนี้ ๙ จังหวัดภาคเหนือ มีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บ ๕๐๐ ตัน, และชิงเผา ๑,๔๔๐,๐๐๐ ไร่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง ร้อยละ ๒๐, ชิงเก็บ ๕๐ ตัน, และชิงเผา ๒๘๓,๗๘๐ ไร่

พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแต่ละจังหวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมทั้งลาดตระเวนเฝ้าตรวจระวังไฟป่าพร้อมกับการป้องกัน COVID–19 เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่า PM2.5, ค่า PM10, และค่า AQI ในห้วงวันที่ ๑-๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อนุรักษ์, จังหวัดตากพบจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าสงวน, และจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาป่าและลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *