กรมการพัฒนาชุมชนตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม, นายพิเศษ นันต๊ะหม่น​ นิติกรชำนาญการ,​ และ นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจเยี่ยม ติดตาม​ และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ​ (ผู้แทนอำเภอ​ ๓ ​โซน)​ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมการต้อนรับ​ และนำเสนอผลการดำเนินตามมาตรการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ๕ มิติ เพื่อคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ในระดับดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”

ผลการดำเนินตามมาตรการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ บทบาทผู้บริหารและความพยายามที่เริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส, มิติที่ ๒ การเปิดเผยข้อมูล, มิติที่ ๓ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, มิติที่ ๔ การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม, และมิติที่ ๕ การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และ​โครงการนวัตกรรม “You can change: Change Chiangmai “5​ Changes” สู่องค์กรคุณธรรม​

กระทรวงมหาดไทย​ โดยกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจัง จึงจัดทำโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วยความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทีมงานสารสนเทศ พช. เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน